Vilkår og betingelser

KJØPSVILKÅR, ved kjøp hos ASKbanken.no DA

 1. Innledning
 • Som abonnent hos ASKBANKEN.NO har du tilgang til produkter og tjenester du abonnerer på så lenge ditt abonnement er aktivt.
 • Vilkårene herunder med tillegg av dine registrerte opplysninger utgjør avtalen for bestilte tjenester / nettprodukter i askbanken.no etter du har registrert deg i som kunde i vår tredjeparts betalingsløsning, krysset for «jeg godtar nettstedets vilkår og betingelser» og etter betaling er godkjent. Heretter starter abonnement hos NO, som gjelder for sluttbruker heretter, («Kunden») i forbindelse med dennes bruk av tjenesten ASKBANKEN.NO, heretter («Tjenesten»). Tjenesten leveres av ASKBANKEN.NO DA, heretter («ASKbanken»).
 • Som Tjenesten regnes alle tjenester levert av ASKbanken med naturlig tilknytning til abonnementstjenestene i ASKbanken. Dette inkluderer blant annet applikasjoner for mobiltelefoner og andre håndholdte innretninger (heretter «Mobile enheter»). Mer informasjon om Tjenesten finner du på askbanken.no
 • Tjenesten er bare tilgjengelig for personer over 18 år som er registrert med et norsk mobiltelefonnummer. Det er en forutsetning for tilgang til Tjenesten at Kunden er over 18 år eller som minderårig har fått samtykke fra foresatte til å bruke tjenesten.
 • ASKbanken kan endre gjeldende brukervilkår ved å annonsere ny versjon på Tjenestens nettside og/eller direkte til Kunden i form av en direkte henvendelse, og/eller ved at Kunden varsles om endringene ved neste gangs bruk av Tjenesten. En eventuell fortsatt bruk av Tjenesten anses som Kundens aksept av de reviderte vilkårene.
 1. Priser og betaling
 • Abonnement kjøpt via ASKbanken.no løper inntil abonnenten velger å si opp abonnementet. Alle abonnement har oppsigelsestid og/eller bindningstid, se din konto og dine abonnement for nærmere detaljer.
 • Betaling for våre standard abonnement forhåndsbetales månedsvis. Betaling gjøres via tredjeparts betalingsløsning i askbanken.no. Ved utgått bindingstid fornyes abonnement automatisk. Dersom det ikke kan gjøres trekk fra registrert betalingskort, (fks. sperret eller utgått kort) vil ASKbanken forsøke å trekke beløpet i inntil 7 dager. Hvis beløpet fortsatt ikke kan trekkes fra Kundens kredittkort vil kunden miste tilgang til tjenesten.
 • Betalingsbetingelser for bedriftskjøp sendt inn via produktikonet «forespørsel» vil fremgå av egen avtale mellom partene.
 • Kunder hos ASKbanken plikter å følge vilkår vår betalingsleverandør stiller ved bruk av tredjepart betalingsløsning.
 • Avtaleforholdet oppstår idet Kunden tegner abonnement, forhåndsbetaler og gis tilgang til Tjenesten. Når betaling er fullført og kunden gis tilgang til Tjenestenn(er) er avtalen bindende med de vilkår som gjelder for kjøpt tjeneste / produkt.
 • Eventuelle prisendringer vil annonseres på Tjenestens nettsider og kommuniseres til Kunden. Varslede prisendringer vil tidligst gjøres gjeldende 30 dager etter at skriftlig varsel er gitt til Kunden. Dersom Kunden fortsetter bruken av Tjenesten etter at en slik varslet prisendring er trådt i kraft, anses dette som samtykke til den nye prisen. Prisøkninger vil ikke belastes Kunden dersom endringene trer i kraft i oppsigelsestiden.
 • Merverdiavgift, samtlige produkter på Tjenestens nettsider er å se på som produkter for opplæring og er fritatt for merverdiavgift. Blir det lagt ut produkter eller tjenester som er merverdipliktige, og/eller hele sortimentet blir pålagt merverdi vil det fremgå på nettsiden ved at pris oppgis tydelig inkl. / eksl. merverdiavgift. Eventuelle prisjusteringer som følge av endring av merverdiplikten vil varsles til kunden senest 30 dager før endringen trer i kraft.
 • Prisen inkluderer ikke eventuelle avgifter på datatrafikk som abonnentens internett- eller mobiloperatør pålegger abonnenten i sin avtale. Kunden er ansvarlig for å gjøre seg kjent med datatrafikkprisene som gjelder ved bruk av sitt mobilabonnement.
 1. Angrerett (gjelder kun privatabonnement / forbrukerkjøp)
 • Alle forbrukerkjøp på nettstedet askbanken.no følger Lov om opplysningsplikt og angrerett, som ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted gir 14 dagers angrerett på forbrukerkjøp regnet fra den dato kjøpet registreres hos ASKbanken.
 • Angreretten anses som ugyldig fra selger så snart en forbruker påbegynner / tar i bruk / gis tilgang til et abonnement / produkt fra Askbanken.no.
 • Hvis abonnenten i form av forbruker angrer kjøpet, skal dette for å vær gyldig meldes skriftlig til ASKbanken via kontaktskjemaet (angrerettskjema) i askbanken.no som fylles ut på nettsiden eller lastes ned og sendes til per e-post post@askbanken.no
 1. Medlemskap og abonnement
 • Abonnement på Tjenesten løper inntil oppsigelse er mottatt og oppsigelsestid er løpt ut. Alle abonnement har løpetid og oppsigelsestid – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.
 • Kommunikasjon per Digitalpost, E-post og SMS godtas som kommunikasjonsmiddel av kjøper og selger. Post, varsel, endringsvarsel som ASKbanken sender til abonnent / kjøper anses som mottatt og kjent for abonnenten innen tre dager etter sendt varsel er sendt. Brevpost fra ASKbanken til abonnent / kjøper anses som mottatt og kjent for abonnenten innen 14 dager etter avsendelse.
 • ASKbanken forbeholder seg retten til å foreta endringer av elementene i et abonnement. ASKbanken vil kommunisere endringene til Kunde senest 30 dager før endringene trer i kraft. Med mindre Kunden sier opp abonnementet, løper abonnementet videre med de endringene Kunden har blitt informert om.
 • Oppsigelse skal alltid skje skriftlig og senest dagen før en ny periode påbegynnes – For oppsigelse av abonnementet, gå til askbanken.no, logg inn, gå til «Min Konto», klikk på «Abonnement» og velg «Avslutt». Skulle dette av noen anledning feile send skriftlig oppsigelse til post@askbanken.no, så vil ASKbanken sende deg en bekreftelse på oppsigelse senest en uke etter den er mottatt, og beregnes oppsagt fra oppsigelsen er mottatt. Abonnement / tjeneste er sagt opp, men løper og belastes ut oppsigelsestid / bindingstid for abonnementet.
 1. Askbanken.no DA sine plikter og rettigheter
 • Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Askbanken.no / fra ASKBANKEN.NO DA, kan ASKbanken uten videre melding suspendere tilgangen til Tjenesten midlertidlig. Dersom det oppstår vesentlig mislighold av avtalen, og dette ikke skyldes forhold på ASKbanken’s side, kan ASKbanken heve avtalen.
 • Informasjon knyttet til Kunden eller dennes bruk av Tjenesten kan benyttes til drift, fremstilling, forbedring og leveranse av Tjenesten. Videre kan slik informasjon benyttes i forbindelse med intern statistikk og i videreutviklingsøyemed.
 • Kunden gir ASKbanken rett til å innhente nødvendig teknisk informasjon fra teleoperatører, nettverksleverandører og lignende i den hensikt å kunne tilby Tjenesten. Teknisk informasjon skal blant annet inkludere mobilnummer, IP-adresse og terminaltype. Slik informasjon skal ikke distribueres til tredjepart med mindre dette er tillatt i henhold til norsk lov.
 • ASKbanken har rett til å kommunisere med abonnenter via e-post, telefon, SMS eller MMS med informasjon om tilbud, endringer eller annet som omhandler Tjenesten. Kunden kan imidlertid velge å reservere seg mot markedsføring på mobil og e-post. ASKbanken kan også henvende seg til Kunden på Tjenestens nettsted.
 • Tjenesten leveres som den er og ASKbanken forbeholder seg retten til å endre Tjenestens funksjonalitet og innhold fortløpende.
 • På bakgrunn av Tjenestens tekniske karakter kan ikke begrensede tekniske problemer med Tjenesten utelukkes. Slike problemer innebærer ikke vesentlig mislighold av avtalen mellom partene. ASKbanken forbeholder seg retten til ikke lenger å støtte enkelte mobile håndsett som tidligere har vært støttet. Oppdateringer av Tjenesten vil kunne forekomme og vil bli søkt gjennomført uten tjenesteavbrudd.
 • ASKbanken har rett til helt eller delvis å overdra sine rettigheter og forpliktelser til tredjeparter. Abonnement på Tjenesten løper likevel videre ved slik overdragelse inntil oppsigelse.
 1. Abonnentens ansvar
 • Både innholdet i Tjenesten (videoene og produktene), og rettighetene til innholdet tilhører ASKbanken eller tredjeparter. Kopiering, videresalg, deling av konto, markedsføring eller annen kommersiell bruk av innholdet er forbudt med mindre Kunden innhenter skriftlig forhåndssamtykke fra de respektive rettighetshaverne. Innholdet i Tjenesten kan bare anvendes på plattformer som Kunden eier eller leier og som er kompatible med det tekniske beskyttelsessystemet.
 • Visse av Tjenestens komponenter kan nødvendiggjøre midlertidig lagring av innhold (”offline mode”) på ulike plattformer. Så lenge Kunden har gyldig tilgang til abonnementet, har Kunden også tilgang til det midlertidig lagrede innholdet. Kunden har bare lov til å tilegne seg tilgang til slikt innhold via mekanismer som er naturlig tilgjengelig via Tjenesten, og Kunden har ikke lov til å kopiere eller gjøre dette innholdet tilgjengelig utenfor Tjenesten.
 • Kunden forplikter seg til å overholde rettighetsbegrensningene som gjelder for Tjenestens innhold. Foruten at Kunden ikke skal kopiere eller offentliggjøre innhold fra Tjenesten, betyr dette at blant annet at Kunden ikke skal omgå tekniske mekanismer i Tjenesten som har som formål å beskytte innhold eller overdra brukernavn og passord til andre.
 • Abonnenten er ansvarlig for at opplysningene som oppgis ved registrering er korrekte, bevisst innregistrering av feil opplysninger kan gi grunn til heving av avtalen til enhver tid samt at den oppgitte e-postadressen er korrekt og aktiv.
 • Abonnenten har plikt til å endre sine personlige opplysninger hos ASKbanken, f.eks. ved opprettelse av ny e-postadresse eller endring av mobiltelefonnummer.
 1. Tvisteløsninger
 • Tvister som oppstår mellom partene skal i dersom det lar seg gjøre søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet om en minnelig ordning, kan tvisten bringes inn for konfliktråd, forliksråd forbrukerrådet og de alminnelige domstoler. Verneting er Haugaland Tingrett

Reklamasjon
Melding om feil og mangler ved tjenesten, skal henvendes til ASKbanken.no innen 48 timer.

ASKbanken.no DA
Org nr. 926 437 917
Ramsdalstunet 8, 5519 Haugesund